مائده تایید


  • مدرس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۶
  • مدرک دانشگاهی: کارشناسی
  • دارنده مدارک دوره های تدریس:
    • Phonics TTC (MLA)
    • Young learners TTC (MLA)
  • تخصص:  کودکان و نوجوانان
مائده تایید