دوره های دپارتمان فرانسه

دپارتمان فرانسه مهرداد با به کار گیری نوین ترین روش های تدریس زبان فرانسه با به کارگیری نوین ترین متود های کودکان فرانسه با روش های جذاب آموزشی همراه با بازی و آموزش غیر مستقیم، فرانسه رو به کوکان 3 سال تا 16 سال آموزش می دهد. دپارتمان فرانسه آکادمی زبان مهرداد یکی از بهترین تیم پشتیبانی و آموزشی برای آموزش از راه دور در اختیار داد که هدف این دپارتمان ترویج زبان فرانسه در بین کودکان است.