مکالمه زبان انگلیسی ترمیک کودکان

آموزش چهار مهارت زبان انگلیسی
توسط مربیان آموزش دیده با گواهی دانش تدریس از دانشگاه کمبریج انگلستان
با رویکرد زبان مادری و تاکید بر مکالمه زبان علاوه بر مهارت های خواندن و نوشتن
از طریق کتاب های بک پک (انتشارات پیرسون آمریکا)، انگلیسی خوشمزه (انتشارات کارامل تری کانادا)،
مجیک فونیکس (تالیفات دکتر مهرداد مولودی)
 
در پایان هر سطح گواهی پایان دوره با قابلیت ترجمه برای سفارت خانه ها از سوی آکادمی اعطا می گردد.
همچنین در پایان هر دو سطح فراگیران برای شرکت در آزمون های دانشگاه کمبریج انگلستان آماده می شوند.
این مدارک با داشتن کد رهگیری از انگلستان دارای اعتبار جهانی می باشند.
پیشرفت فرگیران و فرآیند آموزش و یادگیری به طور مستمر نظارت و ارزیابی می شود
و در پایان هر ترم کارنامه کامپیوتری صادر می شود.
همچنین فراگیران هر دو ماه یکبار در نمایش استعدادهای زبان انگلیسی شرکت
و توانمندی های زبانی خود را در برابر والدین به نمایش می گذارند.