نسترن سیف


مدرس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۵

  • مدارک دانشگاهی: کارشناسی مترجمی زبان فرانسه 
  • دارنده مدارک دوره های تدریس:

Icp 2020

Young learners TTC

Certificate of attendance in ELTacademia Webinar / From EFL to ELF

Certificate of attendance in  ELTacademia / using art in EFL classes  

نسترن سیف