صبا کریمیان


  • مدرس زبان انگلیسی از سال 1391
  • مدرک دانشگاهی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
  • دارنده مدارک دوره های تدریس:
    • Phonics TTC (MLA)
    • Young learners TTC (MLA)
    • FCE
  • تخصص:  خردسالان و کودکان 
صبا کریمیان