محمد حسام نوروزی


  • کارشناس IT از سال 1398
  • مدرك دانشگاهي: كارشناسي ارشد مهندسی مکاترونیک
  • دارنده مدارك:
    • +Network
    • MCSA
    • CCNA
محمد حسام نوروزی