شرایط احراز شغل نیروی خدمات

تحصیلات: حداقل دیپلم
سن: حداقل 25 و حداکثر 40 سال
تجربه: ترجیحاً در مشاغلی که با مشتریان مستقیماً در ارتباطات بوده‌اند
عدم استعمال هر گونه مواد مخدر و دخانیات
عدم سوء پیشینه
داشتن سلامت کامل جسمی / روحی