اداری

مریم قاسم آبادی

مریم قاسم آبادی

کارشناس پروژه های برون سازمانی

مریم قاسم آبادی

کارشناس پروژه های برون سازمانی
مهسا اعرابی

مهسا اعرابی

دستیار مدیرعامل

مهسا اعرابی

دستیار مدیرعامل
وحید رزاق پور

وحید رزاق پور

کارشناس حسابداری و منابع انسانی

وحید رزاق پور

کارشناس حسابداری و منابع انسانی

رضایت مندی