دوره های دپارتمان فارسی

آموزش آنلاین و موثر، تعاملی و شاد زبان فارسی و تسلط بیشتر به خواندن و نوشتن زبان مادری خردسالان و کودکان ساکن داخل و خارج از ایران

فارسی خردسالان 3 تا 8 سال

آموزش آنلاین و موثر، تعاملی و شاد زبان فارسی و تسلط بیشتر به خواندن و نوشتن زبان مادری خردسالان و کودکان ساکن داخل و خارج از ایران

اطلاعات بیشتر